Money Pechu

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

NaBFIDன் தலைவராக கேவி காமத் நியமனம் !

NaBFID எனப்படும் நிதியளிப்பு, உள்கட்டமைப்பு மற்றும் மேம்பாட்டு வங்கியின் தலைவராக முன்னாள் வங்கியியலாளரான கே.வி.காமத் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இந்த வங்கி

Share
Share