Money Pechu

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

தடுப்பூசிகள் மற்றும் உயிரியல் ஆராய்ச்சி மையத்தை அமைப்பதற்கான ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டுள்ளதாக

தடுப்பூசிகள் மற்றும் உயிரியல் ஆராய்ச்சி மையத்தை அமைப்பதற்காக சிம்பயோசிஸ் சர்வதேச பல்கலைக்கழகத்துடன் ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டுள்ளதாக இந்திய சீரம் நிறுவனம்

Share
Share